fbpx

SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR 2022 OCH PLAN 2023–2024

Hade vi fått gehör för våra utredningsuppdrag (finns längst ner) som vi lämnade i mars så hade vårt budgetförslag kunnat ha en annan karaktär. Vårt budgetförslag är i grunden en fortsättning på den budget som vi la på kommunfullmäktige i januari 2021.

AGENDA 2030
Agenda 2030 bygger på ett antal mål som är uppsatta. Det handlar om att ställa om till ett hållbart samhälle. Hållbart i tre aspekter. Socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi socialdemokrater är bestämda på att dessa tre områden hänger samman och att man måste jobba på alla tre områden. Vi vill att man i budgetarbetet mer generellt tar med dessa tre perspektiv och mera tydligt beskriver processen. Kommunen har antagit en strategi och det är viktigt att det blir ett levande dokument som finns med i budgetprocessen.

UPPHANDLING
När det gäller den kommunala upphandlingen är det av vikt att än mer fokusera på närproducerat. Vi vill att en strategi för upphandling av mer närproducerat tas fram tillsammans med ett regelverk för vad vi i kommunen kallar närproducerat. Vi ska även i detta regelverk ha med avvägningen mellan utländskt ekologiskt producerat kontra närproducerat.

VIMMERBY SKA VÄXA
Planer på lång sikt för framtida industrier, byggnationer, vägar, infrastruktur med mera.

I arbetet med översiktsplan bör man även ta med vilka tomter som finns och som kan vara aktuella för näringsliv och boende. Regionen har fått en rapport från Sweco som bör finnas med som ett underlag i kommunens fortsatta planering. Vi vill även att man i dessa planer tar med tankar kring social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Helt i linje med Agenda 2030.

Vi ska jobba förvaltningsövergripande och externt med våra så viktiga arbetsmarknadsåtgärder, dels för att minska utanförskap, öka framtidstron och på sikt minska bistånden. Vår målsättning ska vara fler i arbete.

Kartläggning av tomma fastigheter och tomter är en viktig del för att få till inflyttning och byggnation. För att människor ska kunna flytta till Vimmerby och stanna kvar här är det viktigt att det finns barnomsorg på obekväm arbetstid.

DEN GODA ARBETSPLATSEN 
För att kunna genomföra våra tankar är det viktigt att kommunen är en attraktiv arbetsgivare som både behåller, men samtidigt lockar till sig, nya medarbetare. Vi måste sätta tydliga mål för medarbetarskapet och se till att det finns en utvecklande kultur. Åtgärder för att sänka sjukfrånvaron med minst en procentenhet (undantaget det som är relaterat till pandemin) ska tas fram och genomföras. 

Vi vill se en utvecklande organisation som är kunskapsstyrd. I ett sådant läge är det viktigt att ta tillvara den kompetens som finns bland medarbetarna. Det är viktigt att ledarskapet fungera hela vägen för att fånga upp den kreativa kraft som vi anser finns ute bland medarbetarna. Det är också viktigt att det ges möjlighet att växa och utvecklas oavsett var man är anställd inom kommunen. 

Målet med heltidstjänster ska ligga fast. Vi vill även komma bort från delade turer och se över helgturer och helgbemanning. Ett pilotprojekt kring detta vill vi se under 2022. Det är viktigt med hållbar arbetstid. Det är viktigt att man utvärderar de schemaförändringar som är gjorda. Arbetsmiljön och samverkan med de fackliga organisationerna är viktiga pusselbitar för att utveckla kommunen som arbetsgivare. – Den socialdemokratiskt ledda regeringen har satt av pengar för satsningar på personalen inom omsorgerna, det så kallade Äldreomsorgslyftet. Det är viktigt att en plan för hur det ska hanteras tas fram. En plan som gör kommunen till en attraktiv arbetsgivare för att både behålla och rekrytera medarbetare.

INTE ENSAM PÅ ÅLDERNS HÖST OCH EN GOD OMVÅRDNAD
I budgeten från den socialdemokratiskt ledda regeringen finns riktade medel till äldreomsorgen. Vi anser att riktade resurser ska komma de äldre till del och inte gömmas undan utan redovisning kring medlens fördelning.

I dag jobbar man med heltid som norm i en deltidsorganisation. Vi vill att ett pilotprojekt startas där man utvärderar vad ökad grundbemanning och hållbara scheman gör i bättre kontinuitet hos de äldre samt minskade sjukskrivningstal hos våra medarbetare.

Vi vill att en byggnation av ett Trygghetsboende påbörjas då vi tror att ett sådant boende skulle minska behovet av hemtjänst.

BARN OCH UNGA
Vi ser en ökad psykisk ohälsa och oro bland barn och unga. Vi har ett stort antal orosanmälningar på barn. Kostnaden har ökat dramatiskt sista åren. Vi måste få ett bättre samarbete mellan skola och socialtjänst så vi upptäcker barnen tidigare. Ska vi kunna möta de ökade behoven så krävs det mer riktade resurser och därmed förhoppningsvis också efter hand en minskad kostnad och färre orosanmälningar hos socialtjänsten. Vi anser att den satsning på elevhälsan som görs är bra, men vi behöver stärka arbetet och se det förvaltningsövergripande då flera områden kan göra skillnad allt från mötesplatserna till ett rikt och aktivt föreningsliv. Vi bör även nu börja lägga grunden för den planerade familjecentralen. Vi anser att man behöver se över vilka grupper som behöver stärkas.

Mötesplatser behövs i form av lekparker och rekreation för möten och behov av en ökad fysisk aktivitet på allmänna platser som är tillgängliga för alla, typ utegym, motorikbanor, skateboardramp, grillplatser mm. Mötesplatserna är även en viktig plats för integration och nå grupper som vi inte annars kan nå. Mötesplatserna behöver byggas ut i hela kommunen tillsammans med det lokala föreningslivet.

KULTUREN
Vi vill se en Kulturskola som är öppen för alla! Kulturskolan och Fabriken skall vara närvarande i hela kommunen. Ett fördjupat samarbete med kulturföreningar och samhällsföreningar skall garantera kultur och fritidsverksamheter i samtliga delar av kommunen. 

Ett problem med många kulturskolor är att man inte når ut bland socioekonomiskt svaga/utsatta grupper. Vi vill ge kulturskolan tillsammans med Fabriken och våra mötesplatser i uppdrag att ta fram en modell för att nå flera och nya grupper. Tillexempel digitalisering kan göra det möjligt att erbjuda pedagogisk verksamhet även där deltagarunderlaget är litet, exempelvis hemifrån, i skolor och lokaler på mindre orter. Vi är övertygande om att det finns många kulturella talanger som vi missar med vår nuvarande form.

Vidare så vill vi öka andelen inriktningar på kulturskolan. Vi vill ge Kulturskolan i uppdrag att tillsammans med andra aktörer ge våra barn och unga fler inriktningar på kulturskolan. Främst tänker vi ett bredare utbud inom musiken. Vi vet att det är många unga som upplever musiken via Fabriken och kan man föra samman verksamheterna. När det gäller de klassiska orkesterinstrumenten är det många kommuner som har det svårt att få det att fungera då det är få elever. Kan man tillsammans med andra kommuner göra något eller ta hjälp av våra länsinstitutioner

I mars så tog kommunfullmäktige en reviderad kulturstrategi. Det är en anpassning av det som finns idag. Men Vimmerby kommun behöver en ny kulturstrategi som tar ett brett grepp kring kulturen och det kulturella och kreativa näringarna. Vimmerby kommun har fått det regionala uppdraget att utveckla en litterär nod och det bör ge avtryck i kommunens utveckling också. Ett arbete som bör göras brett och fånga in många kloka tankar om kulturens utvecklande kraft för kommunen. Vi bör även ta fram en lokalstrategi för att se vilka lokaler som finns för kulturaktiviteter och vilka behov som finns.

FÖRENINGSSTÖDET
Under 2021 införde vi ett nytt stödsystem till föreningslivet. Som vi tidigare påpekar är det underfinansierat vilket leder till att föreningar kommer få sänkt stöd i en redan tuff situation. Vill i den utvärdering som är beslutat om även se hur vi kan hitta en långsiktig ekonomisk lösning både för föreningarna och kommunen. Om vi i det ena talet hyllar föreningslivet och allt de kan göra och med den andra handen samtidigt sänker stödet. Det håller inte! När vi ser att ohälsotalen bland så väl unga som äldre ökar, Se ”Barn och unga”, måste vi satsa på verksamheter som fungerar preventivt och stärker individer. De lokala föreningarna betyder mycket för att skapa samhörighet och gemenskap vilket gagnar hela kommunen. Kulturell verksamhet som till exempel teater lyfts gång på gång i olika undersökningar som hälsofrämjande verksamhet, här har vi stora möjligheter att utveckla befintliga resurser.

Vidare så har ett nytt avtal med Gullringens simhall tecknads. Det är bra och kommunen är idag beroende av simhallen för att klara de krav som skollagen ställer på simundervisning. Det gör att vi anser att man bör se till att se över avtalet och innehållet med jämna mellanrum så det finns bra förutsättningar att bedriva verksamheten.

BUDGETFÖRDELNING
Vi ställe oss bakom den ramfördelning som förvaltningarna arbetat fram. Utifrån detta vill vi göra dessa satsningar samt avsätter en pott för att arbeta med de frågor som vi lyft i vårt budgetdokument

Fördelning 2022

 • 400 tkr facklig tid
 • 580 tkr fritidsnämnd
 • 650 tkr valnämnd
 • 1 500 tkr till oförutsett (Minskar från 3 500 tkr)
 • 2 500 tkr för minskade sjukskrivningar och bättre arbetsmiljö
 • 7 000 tkr en pott under kommunstyrelsen för att nyttja kring våra förslag. 

UPPDRAG FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA SOM VI YRKADE PÅ KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-16
Vi socialdemokrater lägger idag ett antal utredningsuppdrag som ska vara grund för vårt kommande budgetarbete. Vi behöver titta på ett antal frågeställningar inför ramarna ska fastställas. Kommunen har allt för länge jobbat i stuprör där majoriteten fördelat resurser utan att skicka med någon tanke om vad pengarna ska användas till eller om satsningen kan få någon mer effekt än större ram. Vi behöver se om vi gör rätt. Vi ska inte springa snabbare, utan gå rätt.

Vi kommer, som vi gjort de senaste åren, återkomma under våren med vårt samlade budgetdokument där vi även hoppas på svar utifrån nedan angivna utredningsuppdrag. 

Utredningsuppdrag

 • Ta fram en plan för att avskaffa delade turer, samt bättre helgscheman tillsammans med de fackliga organisationerna
 • Undersöka hur ett införande av 80-90-100 skulle se ut
 • Ta fram en strategi för att alla ska klara skolan
 • Se över vilka platser som man kan aktivitetsparker
 • Hur kan kulturskolan nå nya grupper
 • Hur kan man bredda utbudet på kulturskolan och vilka aktörer kan man utveckla samarbetet med både inom kommunen och externt
 • Ta fram en förvaltningsövergripande strategi för ungas hälsa
 • Hur kan Agenda 2030 utifrån aspekterna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet finnas med i framtagandet av ny översiktsplan?
facebook Twitter Email