fbpx

En framtidsinriktad budget från socialdemokraterna

För oss socialdemokrater är det gemensamma viktigt att lära och förstå, att leva i ett sammanhang och att tillsammans skapa en hållbar framtid. Detta skapas genom samtal, samverkan och ett gott samarbete. När vi gemensamt tar ansvar förstår vi samtidigt att det vi gör för att påverka samhället till det bättre påverkar det även vårt eget liv. Man kan kalla det ömsesidigt beroende eller ”Allas Vimmerby” om man så vill.

Vi socialdemokrater fortsätter vårt budgetarbete utifrån den modell som vi påbörjade förra året med uppdrag och inriktningar som vi vill se. Det är ett nytt sätt att lägga budget som vi tror är bättre för att det som politiken vill ha genomfört. Det handlar om att peka på vad som vi vill ha utfört och sedan låta våra tjänstepersoner med sin kompetens säga hur det på bästa sätt genomförs. Vi behöver också bli bättre på att se flera år framåt. Låta processer ta tid och inte stoppa och starta en ny.

Under 2020 har pandemin stått i fokus och det gör att budgetarbetet inte fungerat som vanligt. Men vi hoppas att vi ändå kan börja med ett progressivt arbete för att fortsätta utveckla kommunen och få ordning på ekonomin. Vi kan se med oro över hur Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna sänker de ekonomiska målen och samtidigt slutar amortera på lånen och börjar låna till investeringar. En farlig väg att gå när vi redan har en svag ekonomi.

Ska vi får ner kommunens kostnader på sikt måste vi finna ett nytt sätt att arbeta som inte handlar om stuprör mellan nämnderna och hur man försöker kasta iväg kostnader på något annan. Det kan inte enbart vara socialnämndens ansvar att kostnaderna för placeringar av unga ökar. Det handlar om skolan och fritiden mm. Vi behöver ta ett helhetsgrepp på kommunernas verksamhet. Den förra majoriteten (där vi socialdemokrater ingick) påbörjade det arbetet i den så kallade gränsögruppen.

Vi ser att den sittande majoriteten även detta år har fördelat ut ramar, men vi kan inte se vad de har för syften. Det finns inga politiska prioriteringar som vi kan se. Vi kan idag notera att både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden går med underskott och de tillskott som majoriteten gjort inte på långa vägar kommer täcka underskotten och att det politiskt inte finns någon idé om att komma tillrätta med underskotten.

DAGS FÖR 17 000 INVÅNARE I VÅR KOMMUN, VIMMERBY

 • Vi socialdemokrater gick till val på att kommunens invånare skulle öka till 17 000. För att nå dit behövs ett antal beslut och åtgärder. Det handlar om bostäder, attraktiv kommun, jobb. Hur ger vi företagen bra villkor att växa och etablera sig i Vimmerby. Vi kan nu se hur försäljning av både bostadstomter och företagstomter sker. Tomter som togs fram av den förra majoriteten. Det är nu dags att planera och skapa nya tomter. En viktig del är arbetet med översiktsplanen. 
 • För att bli en utvecklande kommun är det viktigt att det finns bra förutsättningar för utbildning och kompetensutveckling för alla åldrar. Vi vill därför att Campus fortsätter utvecklas och att det arbetet görs tillsammans med det lokala näringslivet.
 • För att bli attraktiv måste ”Vackra Vimmerby” finnas med i tankar även satsningar och underhåll av gator och torg är viktigt. Vi ser även att fiberutbyggnaden måste fortsätta i ett högt tempo.
 • Kommunen måste tillsammans med näringslivet och föreningslivet stärka kommunens varumärke och därför är det viktigt att en destinationsarbete tar fart. Vi vet att ett arbete är påbörjat men vi har inte råd med långbänk.
 • Kommunen har nu tagit en klimatstrategi och det är viktigt att det blir ett ledande dokument och att det finns med i de kommande budgetprocesserna.

BARN OCH UNGAS LIVSRESA

 • Hälsa och utbildning bland våra barn och unga är prioriterat för oss socialdemokrater. Det måste vara nolltolerans mot ohälsa bland barn och unga. Vi vet att förebyggande arbete är viktigt och att skolan har en central roll men även fritiden och det som görs via socialförvaltningen. Vi vet att både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden går med underskott och vi är tveksamma att bara skicka in mer resurser till nämnderna. Vi vill se en riktad satsning gentemot de elever som har det svårt att klara skolan och vi vill se satsningar på en meningsfull fritid. I skolan behövs det mer stödjande personal som exempelvis specialpedagoger. Vi vet att klarar man inte skolan är risken för utslagning stor. Regeringen gör en satsning på läsfrämjande och det är viktigt att kommunen tar del av detta, då språket är en viktig del för att klara sig i framtiden. En bra och trygg uppväxt är ett av recepten för att hålla unga borta från den kriminella banan. 
 • Det är viktigt att man arbetar i hängrännor och överger stuprören inom kommunen. Barn och unga rör sig över hela kommunen och inte i de förvaltningsgränser som vi skapat. Så den rörligheten måste finnas även i de kommunala verksamheterna. Finns det idag gränser som hindrar samarbeten som måste tas bort eller flyttas? 
 • Det behövs en strategi både på lång och kort sikt för att klara dessa utmaningar. Vi vet att en familjecentral är på gång tillsammans med regionens verksamheter. Det är bra. Vi vill lyfta frågan kring det delade huvudmannaskapet för barn och ungas hälsa. Är gränsdragningen mellan kommunen och regionen optimal eller finns det effekter som bollar kostnader mellan huvudmännen?
 • Utifrån Barnkonventionen är det viktigt att ha en kontinuerlig dialog med barn och unga kring dessa frågor.

ATT VÄXA MED KULTUR OCH FRITID

 • Regeringen återinförde förra året pengarna till kulturskolan och i årets budgetproposition utökar man medlen. Vi anser att det är av vikt att kommunen säkerställer att vi får ta del av stödet och samtidigt att det tas fram förslag på hur vi kan utveckla kulturskolan med både nya inriktningar och nya aktörer som kan utveckla verksamheten.
 • Vi vet att kulturen är viktig för sin egen del, men att den också är en kraft i att få en kommun att bli attraktiv samt att de kulturella och kreativa näringarna växer snabbt och är en bra grund för inflyttning och företagsetableringar. Genom den litterära satsning som gjorts, via Region Kalmar läns finansiering, är det viktigt att även kommunen bidrar för att göra Vimmerby till en litterär kommun. En strategi för detta arbete tillsammans med en ny kulturstrategi måste under 2021 tas fram.
 • En attraktiv fritid är viktigt för medborgare i en kommun. Ett rikt föreningsliv lockar till inflyttning och ger en god folkhälsa. Kommunen har beslutat om ett nytt bidragssystem och det är viktigt att föreningarna också får ekonomiska förutsättningar att kunna driva en bra utvecklande verksamhet. Kommunen måste satsa på anläggningar som möjliggör spontanaktiviteter och där kan nämnas skatepark och basketplan som två delar som kommit fram i undersökningar där barn och unga får lägga förslag på vad de saknar.

DEN GODA ARBETSPLATSEN

 • För att kunna genomföra våra tankar är det viktigt att kommunen är en attraktiv arbetsgivare som både behåller, men också lockar till sig, nya medarbetare. Vi måste sätta tydliga mål för medarbetarskapet och se till att det finns utvecklande kulturer.
 • Åtgärder för att sänka sjukfrånvaron med minst en procentenhet (undantaget det som är relaterat till pandemin) ska tas fram och genomföras.
 • Vi vill se en utvecklande organisation som är kunskapsstyrd. I ett sådant läge är det viktigt att ta tillvara den kompetens som finns bland medarbetarna. Det är viktigt att ledarskapet fungera hela vägen för att fånga upp den kreativa kraft som vi anser finns ute bland medarbetarna. Det är också viktigt att man ges möjlighet att växa och utvecklas oavsett var man är anställd inom kommunen.
 • Målet med heltidstjänster ska ligga fast. Vi vill även komma bort från delade turer och se över helgturer och helgbemanning. Det är viktigt att man utvärderar de schemaförändringar som är gjorda. Arbetsmiljön och samverkan med de fackliga organisationerna är viktiga pusselbitar för att utveckla kommunen som arbetsgivare.
 • Den socialdemokratiskt ledda regeringen har satt av pengar för satsningar på personalen inom omsorgerna, det så kallade Äldreomsorgslyftet. Det är viktigt att en plan för hur det ska hanteras tas fram. En plan som gör kommunen till en attraktiv arbetsgivare för att både behålla och rekrytera medarbetare.

INTE ENSAM PÅ ÅLDERNS HÖST OCH EN GOD OMVÅRDNAD

 • I budgeten från den socialdemokratiskt ledda regeringen finns riktade medel till äldreomsorgen. Vi anser att det är viktigt att de kommer de äldre till del och inte göms i ett svart hål.  Under pandemin har samarbetet mellan kommunen och regionen utvecklats och även inom kommunens olika delar. Det är av godo och viktigt att vi även efter pandemin fortsätter detta arbete för att få bättre verksamhet som både kan höja kvaliteten inom omsorgen men också kan vara kostnadseffektiv.
 • Den socialdemokratiska regeringen satsar resurser till ökad kvalitet och kompetenshöjning av personal i äldreomsorgen. Vi anser det viktigt att även ha i tanke att bredda perspektivet när man gör planer för kompetensutveckling av personalen. Vi vet att rekryteringen av medarbetare kommer vara av största vikt. Finns det utrymme bör man även beakta våra vikarier i satsningen så de står rustade för en fast anställning.
 • Vi anser också att ett brett föreningsliv är bra för de äldre och kan bryta ofrivillig social isolering.
 • Vi vet att det saknas seniorboenden och många äldre vill lämna sina villor och lägenheter för att kunna flytta till ett boende där de kan känna en ökad trygghet. Under 2021 bör det tas fram en konkret plan på hur byggnation av trygghetsboende kan ske och en tidsplan för projektet. Vi tar inte i detta skeende ställning till om det är kommunen, Vimarhem eller extern aktör som ska bygga. Vi vill dock markera att det är kommunen som ska stå för bemanningen. 

EKONOMI

 • Kommunen har ett kärvt ekonomiskt läge. Vi blir oroliga när den sittande majoriteten sänker överskottsmålen, slutar amorterar och fortsätter låna till investeringar. Det är viktigt att det finns en strategi för framtiden och att det inte blir en låt gå-ekonomi som kör kommunen i botten. Vi har varit nära det förr och kan inte riskera att hamna där på nytt.
 • Mycket av de förslag som vi lägger i denna plan behöver inte vara kostnadsdrivande utan är mer av karaktären att främja hälsan och folkhälsan samt sänka kostnader över tid.

EKONOMISKT UTRYMME

 • Vi satsar på föreningslivet 900 tkr varav en del ska täcka upp föreningsstödet så att inga föreningar får sämre ekonomiska förutsättningar utifrån det nya stödet som kommunfullmäktige beslutat. Sedan ska det fördelas mellan utvecklingsstöd och investeringsstöd, samt till Gullringens simhall.
 • Vi vill sätta av 19,1 mnkr till verksamhetsutveckling och att det tas hänsyn till det riktade medlen från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Både de medel som fördelas och de som kan sökas.
 • Att ha ett överskottsmål på 1,5 procent för 2021 och under året ta fram en strategi för att återställa överskottsmålet till 2 procent.
 • Att kommundirektören utifrån detta får i uppdrag att återkomma med fördelning utifrån ovan givna politiska ambitioner.

Socialdemokraterna i Vimmerby kommun

Helen Nilsson, Peter Högberg och Daniel Nestor

Fördelningen i mnkr är (framgår också av bild nedan: Obs! kalkylerade kapitalkostnader ligger som en intäkt i denna tabell för den som summerar).

BUDGETRAMAR
2021
MAJORITETENS FÖRDELNING(S) FÖRDELNINGSAMMANSTÄLLNING EFTER
Kommunstyrelsen206,020*226
Barn- och utbildningsnämnden365,6-4,7360,9
Socialnämnden 399,9-18381,9
Miljö- och byggnadsnämnden8,608,6
Överförmyndarnämnden2,102,1
Revision0,900,9
Valnämnden0,100,1
Summa nämnder983,2-2,7980,5
    
Löneanslag28,3028,3
Pensioner24,1024,1
Kalkylerade kapitalkostnader41,9041,9
Avskrivningar33,7033,7
Oförutsedda medel4,0-3,01,0
Summa nettokostnader1 031,4-5,71025,7
    
Skatter och statsbidrag1 013,601 013,6
Extra statsbidrag18,4018,4
Finansnetto10,0010,0
Summa finansiering1 042,001 042,0
    
Budgeterat resultat 202110,65,716,3

* 900 tkr sätts av till föreningslivet varav en del ska täcka upp föreningsstödet så att inga föreningar får sämre ekonomiska förutsättningar utifrån det nya stödet som kommunfullmäktige beslutat. Sedan ska det fördelas mellan utvecklingsstöd och investeringsstöd, samt till Gullringens simhall. 19,1 mnkr sätts av till verksamhetsutveckling och att det tas hänsyn till det riktade medlen från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Både de medel som fördelas och de som kan sökas, kommundirektören får i uppdrag utifrån detta underlag återkomma med fördelning utifrån ovan givna politiska ambitioner.

facebook Twitter Email