fbpx

Socialdemokraternas förslag till budget 2020

För Vimmerby kommun är det här ett nytt sätt att lägga budget på. Här vill den socialdemokratiska gruppen ge en tydlig viljeinriktning på uppdrag. Vi pekar på vad vi vill få genomfört, sedan låter vi våra tjänstepersoner med sin kompetens tala om hur det genomförs på bästa sätt.

Ska vi få ner kommunens kostnader samtidigt som vi utvecklar gäller det att jobba över gränserna, inte i stuprör. Vi ska inte kasta iväg kostnader mellan våra olika verksamheter utan att förstå varandras konsekvenser. Vi behöver ha helhetssyn och helhetsansvar. Den förra majoriteten (2015–2018) påbörjade detta i sitt budgetarbete, det vill vi fortsätta med, men också förbättra.

Vi ser nu att den nuvarande centerledda majoriteten har tagit ett steg tillbaka, man fördelar ut ramar, men vi ser inte vad dessa har för syfte. Vi ser inga politiska prioriteringar över verksamhetsgränserna i kommunen. Vi kan idag notera att både barn och utbildning och socialnämnden fortsatt går med stora underskott. De tillskott som majoriteten ger kommer inte långsiktigt att täcka underskotten. Vi kan inte se någon politisk ide om hur de ska komma tillrätta med ekonomin och samtidigt utveckla verksamheterna så vi möter de utmaningar om kommunen står inför. Genom att förvaltningarna redan har jobbats in de ramjusteringar som alliansmajoriteten antog i juni väljer vi att inte förändra dem utan gör satsningar utifrån de nya medel som den socialdemokratiskt ledda regeringen har skickat ut till kommuner och regioner. Vi kommer här peka på några av de utmaningar som vi vill ta sikte på under 2020

BARN OCH UNGAS LIVSRESA

Ett gott mående är förutsättningen för trivsel inom våra olika verksamheter inte minst inom skola och fritid, med en bra trivsel skapar vi förutsättningar för goda resultat. För att lyckas med detta vill vi fokusera på barn och ungas hälsa och livsvillkor, vi ska motverka och förebygga ohälsa, inte minst den psykiska ohälsan. Vi vet att barn och utbildning och socialnämnden påbörjat arbetet, det vill vi ska fortsätta och utveckla. Här vill vi koppla på utvecklingsavdelningens ansvarsområde med den fria tiden och den så viktiga folkhälsoplanen samt barnkonventionen som lag.

  • Vi ger därför ett uppdrag till kommundirektören att ta fram en förvaltningsövergripande plan för hur vi ska arbeta för att stärka barns hälsa samt öka tryggheten och lusten att leva och lära. Detta lyfts också i folkhälsoplanen som är ute på remiss till våra partigrupper.

DAGS FÖR 17 000 INVÅNARE I ALLAS VIMMERBY

Socialdemokraterna gick till val på att öka invånarantalet till 17 000. Då behövs också åtgärder och beslut. Vi ska vara en god och attraktiv kommun som alla vill leva och verka i. Här finns bostäderna, en bra välfärd, ett stabilt företagande, kreativa miljöer, med ansvar för vår klimatpåverkan och ett brett fritidsutbud. Vi vill ge våra aktörer och medborgare bra villkor och förutsättningar för att kunna växa, engagera och etablera sig i Vimmerby kommun.

  • Vi ger därför kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan och strategi för hur detta kan nås. En viktig pusselbit i detta blir då att lösa näringslivets och den offentliga sektorns behov av barnomsorg. Så att medarbetare som vill kan jobba kvällar, nätter och helger. Här trycker vi hårt på ”Allas Vimmerby” hur kan vi på bästa möjliga sätt skapa förutsättningar för samarbetet mellan det offentliga, föreningslivet och det övriga civil samhället.

KULTUR – ETT SÄTT ATT VÄXA

Vi lever och bor i en besöks- och kulturkommun. Därför vill vi ta vara på det som gör just vår kommun attraktiv med kultur som växtkraft. Den socialdemokratisk ledda regeringen har återinfört pengar till kulturskolan. Vi vill säkerställa att vi får ta del av dessa pengar samtidigt som vi vill utveckla kulturskolan med nya inriktningar och aktörer. Vi vill både bejaka och locka de kulturella och kreativa näringarna till kommunen då ökar inflyttning och företagsetableringar.

  • Vi ger därför kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan och strategi för hur vi på bästa sätt bejakar de kulturella och kreativa näringarna i kommunen samt ser till att vi får växtkraft genom vår kultur.

DEN GODA ARBETSPLATSEN

Kompetens och god arbetsmiljö är basen för kvalitet i våra verksamheter. Vår största tillgång och viktigaste resurs är alla våra anställda som jobbar i Vimmerby kommuns verksamheter. Om vi som politiker ska kunna utveckla och förbättra behöver vi som kommun vara en attraktiv arbetsgivare som både behåller de som redan arbetar hos oss men också lockar till sig nya medarbetare. Här vill vi sätta tydliga mål. Sjukfrånvaron ska minska med minst 2 procentenheter, åtgärder ska tas fram och genomföras. Målet med våra heltidstjänster ligger fast. Åtgärder tas fram för att möjligheter och förutsättningar ska finnas. Vi vill att HR-avdelningen fokuserar på arbetsmiljö och hälsa. Här trycker vi på systematiskt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete.

  • Vi ger därför kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan och strategi för hur vi når dessa mål.

INGEN ENSAM OCH GOD OMSORG FÖR VÅRA DEMENTA

I budgeten från den socialdemokratiskt ledda regeringen finns riktade statsbidrag som rör ofrivillig ensamhet och där vill vi att kommundirektören samlar förvaltningarna och tar fram ett arbete kring detta. Vi anser det viktigt att låta föreningslivet vara en viktig kugge i detta arbete. I det uppdraget finns också pengar för verksamhet inom demens.

  • Där föreslår vi att kommundirektören får fördela statsbidragen mellan dessa två uppdrag utifrån de arbete som kommer presenteras.

De nya statliga pengarna lägger vi i en budgetpost under KS som vi väljer att kalla prioriterade områden. Kommundirektören får även i uppdrag att kontinuerligt återrapportera uppdragen till kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna i Vimmerby kommun
Helen Nilsson
Daniel Nestor
Peter Högberg
Lis-Astrid Andersson
Eva Berglund
Kenneth Björklund

BUDGETRAMAR 2020 RAMAR KF SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRDELNING SAMMANSTÄLLNING EFTER SIMULERINGAR
Kommunstyrelsen 236,9 10,2 247,1
Barn- och utbildningsnämnden 349,4 349,4
Socialnämnden  371,2 371,2
Miljö- och byggnadsnämnden 8,1 8,1
Överförmyndarnämnden 2,1 2,1
Revision 0,9 0,9
Valnämnden 0,1 0,1
Summa nämnder 968,7 10,2 978,9
       
Pensioner 24,1 24,1
Kalkylerade kapitalkostnader 43,9 43,9
Avskrivningar 32,9 32,9
Oförutsedda medel 2,7 2,7
Summa nettokostnader 984,5 10,2 994,7
       
Skatter och statsbidrag 992,2 10,2* 1002,4
Finansnetto 12 12
Summa finansiering 1004,2 10,2 1014,4
       
Budgeterat resultat 2020 19,7   19,7

* Beräknat nya prognoser för skatteintäkter, nya kostnadsutjämningssystemet samt generella samt riktade statsbidrag och utjämningar.

facebook Twitter Email