fbpx

Socialnämnden

I Vimmerby är socialnämnden den politiska nämnd som ansvarar för individ- och familjeomsorg och för att personer som är äldre eller som har funktionsnedsättning får service och omsorg.

Arbetsuppgifterna rör bland annat hemtjänst och olika former av stöd till personer med funktionsnedsättning. Nämnden ansvarar också för vård av barn, vård av personer med missbruksproblem, ekonomiskt bistånd, familjerätt, familjerådgivning och integration. Inom socialnämndens ansvarsområde finns också den kommunala hälso- och sjukvården.

Nämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare. Nämnden fattar övergripande beslut om hur verksamheten ska drivas. Nämnden har också ett ansvar mot kommunens medborgare när det gäller till exempel information, förebyggande arbete och samhällsplanering.

Lagstiftning inom ansvarsområdet

De lagar som styr inom socialnämndens ansvarsområde är i första hand socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), föräldrabalken (FB), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), samt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Även alkohollagen styr nämndens arbete.

Delegationsordning

Socialnämnden fattar inte själv beslut i alla ärenden som rör socialtjänsten, Nämnden har i sin delegationsordning angett vilka ärenden som delegerats,  det vill säga överfört beslutanderätten och gett någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar. Besluten gäller då på samma sätt som om nämnden själv fattat dem.

Socialnämndens myndighetsutskott

Socialnämnden har ett myndighetsutskott till sin hjälp. Utskottet består av tre ledamöter plus ersättare och har fått i uppdrag av socialnämnden att fatta beslut i några sorters ärenden som berör stöd och hjälp till enskilda kommuninvånare.

Socialdemokraternas representater i Socialnämden

  • Eva Berglund, ordförande
  • Nicklas Skäär, ledamot
  • Jonna Gottling, ersättare
  • Ann-Kristin Nilsson, ersättare
facebook Twitter Email