fbpx

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering. Styrelsen leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för ekonomi, personal och utveckling. Styrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare. Styrelsens presidium består av ordförande och vice ordförande. Kommunstyrelsen sammanträder cirka tolv gånger per år.

Socialdemokraternas representater i kommunstyrelsens

  • Helen Nilsson, kommunstyrelsens ordförande
  • Daniel Nestor, ledamot
  • Kenneth Björklund, ledamot
  • Eva Berglund, ersättare
  • Nicklas Skäär, ersättare

Uppgifter och ansvar

Kommunstyrelsen styr verksamheten och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiken. Kommunstyrelsen är också det viktigaste organet för att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att:

  • ha ledning och uppsikt av förvaltning och nämnder
  • bevaka frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • göra de framställningar – som styrelsen anser nödvändiga – till fullmäktige, nämnder och andra instanser
  • bereda och verkställa fullmäktiges beslut
  • lämna förslag till budget och leda budgetarbetet.

Kommunstyrelseförvaltningen

Under kommunstyrelsen finns en kommunstyrelseförvaltning med tjänstemän som bereder ärenden, ger förslag till beslut och verkställer politiska beslut. Inom kontoret finns administrativ avdelning, ekonomiavdelning, personalavdelning, samhällsbyggnadsavdelning och utvecklingsavdelning.

facebook Twitter Email