fbpx

Pressmeddelande från Socialdemokraterna – Den politiska organisationen

Inför valet 2018 ska partierna påbörja samtal om hur den framtida politiska organisationen ska se ut. I och med detta kommer kommunfullmäktige föreslås att tillsätta en fullmäktigeberedning med följande direktiv:

  • Samtliga partier som finns representerade i fullmäktige ska lämnas möjlighet att delta i beredningen, men den politiska majoriteten i Vimmerby också ska ha majoritet i beredningen. Beredningen bör därför bestå av 13 ledamöter.
  • Beredningen ska utreda den politiska organisationen för mandatperioden efter valet 2018.
  • En tjänsteman ska vara ansvarig och svara gentemot beredningen.
  • Beslut i fullmäktige om beredningens tillkomst behöver tas 2017-04-24 och arbetet med politisk organisation måste prioriteras såväl inom tjänstemannaorganisationen som inom politiken.

 

Inför det arbetet har Socialdemokraterna påbörjat det interna arbetet med att utvärdera den nuvarande perioden och prata om hur vi vill se en framtida politisk organisation. Samtalen är precis påbörjade och inga ställningstagande finns ännu.

När vi är klara med vår interna process är tanken att vi går vidare i majoritetsgruppen för att sedan sätta oss i fullmäktigeberedningen och tillsammans med de övriga partierna ta fram ett förslag som går vidare till beslut. Vi har en förhoppning om att det ska vara klart till november månad så att partierna har tid efter det i sina interna nomineringsprocesser och fastställande av kandidater.

Med andra ord har inte socialdemokraterna tagit ställning till antal ledamöter i kommunfullmäktige 2018–2022.

Vi har inte än tagit ställning till hur nämndstrukturen ska se ut varken gällande antal eller former och hur många ledamöter som ska finnas med.

Det som vi har med oss in i samtalen är:

  • Att demokratin ska utvecklas och stärkas
  • Att vi finner en organisation som fungerar att leda och styra kommunen samt ta ansvar för ekonomin.
  • Att det ska fungera för partierna oavsett om man tillhör majoritet eller opposition.


För mer information

Lennart Nygren, Kommunfullmäktiges ordförande
Daniel Nestor, Arbetarekommuns ordförande
Helen Nilsson, kommunalråd

facebook Twitter Email